بررسی بازار


سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه ریزش پیدا کردند که به دلیل پتانسیل هراس های مربوط به جنگ تجاری در جهان رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به 24873.66 واحد رسید. شاخص S&P500 با 0.1% ریزش به 2747.33 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% ریزش به 7481.74 واحد رسید. تقویت دلار تشدید شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% رشد به 90.111 واحد رسید. شاخص های آتی سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

پس از آنکه ترامپ اعلام کرد به منظور کاهش کسری 100 میلیارد دلاری ایالات متحده با چین قصد دارد تعرفه هایی را اجرا کند، نگرانی ها دربارۀ جنگ تجاری افزایش پیدا کردند به همین دلیل ریزش سهام ایالات متحده ادامه پیدا کرد. شاخص S&P 500 با 0.6% ریزش به 2749.48 واحد رسید که به دلیل ریزش سهام صنعتی و مواد رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 1% سقوط به 24758.12 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.2% ریزش به 7496.81 واحد رسید. دلار اندکی تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 89.75 واحد رسید. شاخص های آتی سهام ایالات متحده نشان می دهد که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده بیش از پیش ریزش پیدا کردند که به دلیل ریزش سهام بخش های مالی و فن آوری رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.6% ریزش به 2765.31 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.7% ریزش به 25007.03 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1% سقوط به 7511.01 واحد رسید و به هفت روز رشد متوالی پایان داد. ضعف دلار شتاب گرفت حتی با وجود اینکه آمار مربوط به تورم برابر با پیش بینی ها بودند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 89.675 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که امروز بازار با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه اغلب با ریزش بسته شدند در حالیکه در روز جمعه رشد داشتند. شاخص S&P 500 با 0.1% ریزش به 2783.02 واحد رسید که تحت تاثیر سقوط بیش از 1.2 درصدی سهام بخش صنعت رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial ) با 0.6% ریزش به 25178.61 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) اما با 0.4% رشد به 7588.32 واحد رسید. دلار ضعیف شد و به سه روز متوالی تقویت شدن پایان داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% ریزش به 89.92 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز جمعه با رشد شدید بسته شدند که پس از آن رخ داد که گزارش شد در فوریه 313000 شغل جدید ایجاد شده است اما رشد دستمزد در مقیاس ماهیانه به 0.1% رسید که کمتر از حد انتظار است. شاخص S&P 500 با 1.7% رشد به 2786.57 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 1.8% رشد به 25335.74 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 1.8% رشد به 7560.81 واحد رسید. تقویت دلار ادامه دارد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.02% رشد به 90.12 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهد که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه رشد داشتند چراکه ترامپ دستور اعمال تعرفه های وارداتی برای فولاد و آلومینیوم را امضا کرد اما مکزیک و کانادا معاف شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجوز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% به 24895.21 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.5% با 2738.97 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.4% رشد به 7427.95 واحد رسید. تقویت دلار بیش از پیش شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.6% رشد به 90.099 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز درهم آمیخته باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش پیدا کردند که پس از آن رخ داد که خبر استعفای "گری کوهن"، مشاور اقتصادی کاخ سفید، هراس ها دربارۀ جنگ تجاری را افزایش داد. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 89.575 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.05% ریزش به 2726.80 واحد رسید که تحت تاثیر ریزش سهام بخش انرژی رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.3% ریزش به 24801.36 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.3% رشد به 7395.65 واحد رسید. شاخص های آتی سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز درهم آمیخته باز خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز سه شنبه بیش از پیش رشد داشتند چراکه نگرانی های اولیه دربارۀ اینکه تعرفه های وارداتی ارائه شده از سوی ترامپ منجر به ایجاد جنگ تجاری می شود کاهش پیدا کردند. شاخص S&P 500 با رشدی 0.3 درصدی به 2728.12 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 9.36 واحد رشد به 24884.12 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.6% رشد به 7372.01 واحد رسید. دلار مجدداً ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.6% ریزش به 89.456 واحد رسید. شاخص های آتی سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه بهبود پیدا کردند چراکه هراس ها دربارۀ جنگ تجاری کاهش پیدا کردند. شاخص S&P 500 با 1.1% رشد به 2720.94 واحد رسید ضمن اینکه همۀ 11 بخش اصلی با رشد بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial ) با 1.4% رشد به 24874.76 واحد رسید و به چهار روز ریزش متوالی پایان داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1% رشد به 7330.70 واحد رسید. دلار اندکی تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 89.99 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده اغلب با رشد بسته شدند و ریزش ابتدایی روز جمعه را جبران کردند. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد به 2691.25 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% ریزش به 24538.06 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 1.1% رشد به 7257.87 واحد رسید. ضعف دلار ادامه پیدا کرد چراکه ترامپ توئیتی دربارۀ اخذ مالیات های متقابل بر واردات ایالات متحده منتشر کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 89.936 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهد که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.