اسناد و مدارک


توافقنامۀ مشتری که شامل مفاد اساسی خدمات شرکت به مشتریان می باشد. ضوابط تجارت. قواعد سیاست اجرایی معاملات و دستورات تجاری. هشدار خطر، شامل اطلاعاتی پیرامون خطرات همراه با تجارت و معامله در بازارهای مالی.


سیاست ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم